กิจกรรมทำแนวกันไฟ

เป็นกิจกรรมที่เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดป่าในพื้นที่ ช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือน ก.พ-พ.ค ประจำทุกปี เนื่องจากชุมบนพื้นที่สูงอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดำชีวิต และยังมีภูมิปัญญาในการจำแนกพื้นที่ป่าออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย พื้นที่ทำกิน เป็นต้น แนวกันไฟจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของการสร้างแนวกันชนระหว่างพื้นที่ทำกินที่ต้องใช้ไฟในการเผาไร่และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่จะรักษาไว้เป็นแหล่งป่าต้นน้ำของชุมชน และแนวกันไฟในเขตป่าที่ป้องกันอุบัติเหตุจากการลุกลามเข้ามาจากชุมชนข้างเคียง

การบวชป่า

การบวชป่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงออกถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนผ่านความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อดั้งเดิม และความเชื่อมต่ออำนาจเหนือธรรมชาติ โดยผสมผสานความเชื่อผนวกเข้าด้วยกัน เช่น ศาสนาพุทธจะใช้ผ้าเหลืองผันรอบต้นไม้ ศาสนาคริสต์จะใช้ไม้กางเขนติดไว้กับต้นไม้ และความเชื่อดั้งเดิมจะใช้ ไม้ไผ่สานเป็นรูปเหลี่ยม หรือภาษาถิ่นเรียกว่า (ตะแหลว) ผูกติดกับต้นไม้และประกอบพิธีกรรมควบคู่กับไปซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่า

การสร้างฝาย

เป็นภูมิปัญญาโดยชุมชนในการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำ มี 2 ด้าน คือ
1. การใช้ประโยชน์จากน้ำ โดยการสร้างฝายเบี่ยงทางน้ำเข้าสู่ระบบการเกษตรและระบบประปาภูเขาเข้าสู่ชุมชน และ
2. คือฝายฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ซึ่งประโยชน์ของฝายคือ ชะลอน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและดักตะกอน เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลบ่าลงลุ่มน้ำพร้อมกับตะกอนดินทรายในปริมาณมากและยังชะลอความชื้นระหว่างลำห้วยให้ระบบนิเวศสมบูรณ์ขึ้น