ประวัติมูลนิธิ

ร่วมมือกับกรมป่าไม้ในขณะนั้น ริเริ่มโครงการเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่สูงที่สุดของประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมให้ผู้คนเข้าใจความหมายและคุณค่าของผืนป่า โดยสนับสนุนการจัดสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นสถานที่บรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผืนป่าในอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ โดยใช้ชื่อว่า “อาคารกาญจนาภิเษก” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายป่าต้นน้ำ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความงดงามและคุณค่าของป่าต้นน้ำ
ร่วมมือกับกรมป่าไม้ในขณะนั้น ริเริ่มโครงการเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่สูงที่สุดของประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมให้ผู้คนเข้าใจความหมายและคุณค่าของผืนป่า โดยสนับสนุนการจัดสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นสถานที่บรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผืนป่าในอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ โดยใช้ชื่อว่า “อาคารกาญจนาภิเษก” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายป่าต้นน้ำ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความงดงามและคุณค่าของป่าต้นน้ำ
ร่วมมือกับกรมป่าไม้ในขณะนั้น ริเริ่มโครงการเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่สูงที่สุดของประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมให้ผู้คนเข้าใจความหมายและคุณค่าของผืนป่า โดยสนับสนุนการจัดสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นสถานที่บรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผืนป่าในอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ โดยใช้ชื่อว่า “อาคารกาญจนาภิเษก” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายป่าต้นน้ำ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความงดงามและคุณค่าของป่าต้นน้ำ
ร่วมมือกับกรมป่าไม้ในขณะนั้น ริเริ่มโครงการเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่สูงที่สุดของประเทศไทย ด้วยการส่งเสริมให้ผู้คนเข้าใจความหมายและคุณค่าของผืนป่า โดยสนับสนุนการจัดสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นสถานที่บรรยายให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผืนป่าในอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ โดยใช้ชื่อว่า “อาคารกาญจนาภิเษก” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พร้อมทั้งได้จัดให้มีการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายป่าต้นน้ำ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดความงดงามและคุณค่าของป่าต้นน้ำ
ปัจจุบัน มูลนิธิไทยรักษ์ป่า เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 752 ตามประกาศกระทรวงการคลัง และทำงานประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยมุ่งเน้นงานสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่า ตลอดจนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน และงานสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร