เป้าหมาย บทบาท พันธกิจ

“มูลนิธิไทยรักษ์ป่า”

ก่อตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืนตามพระราชประสงค์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงชี้นำให้พสกนิกรดูแล อนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำลำธาร เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์พร้อม อันจะนำมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อำนวยประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนอย่างยั่งยืน และยังเป็นหลักพึ่งพิงอันถาวรต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคนทั้งประเทศ ทั้งยังเป็นการป้องกัน
ภัยพิบัติต่างๆ จากการทำลายสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
และความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)

1. สนับสนุนการอนุรักษ์และการอยู่ร่วมกับป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน
2. มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
3. สร้างเสริมจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
4. สร้างเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำกับภาคีเครือข่าย
5. สร้างการรับรู้ถึงเจตนารมณ์และประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิกับหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

ยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์โดยชุมชน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน

ยุทธศาสตร์ 2
ส่งเสริมการบริหารจัดการไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กโดยชุมชนในพื้นที่ที่เอ็กโกดำเนินงานโครงการหนึ่งป่าต้นน้ำ หนึ่งต้นกำเนิดพลังงาน โดยสนับสนุนการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการไฟฟ้าและร่วมพัฒนากฎระเบียบในการใช้ไฟฟ้าไม่ส่งผลเสียหายต่อผืนป่า

ยุทธศาสตร์ 3
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ โดยสื่อความหมายคุณค่าความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและป่าต้นน้ำ

ยุทธศาสตร์ 4
ส่วนร่วมในการจัดตั้งเครือข่ายลุ่มน้ำและเสริมความเข้มแข็งให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ

ยุทธศาสตร์ 5
เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานของมูลนิธิในเวทีสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ