ทิศทางการทำงาน ในอนาคต

จากการดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิไทยรักษ์ป่าภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งได้เรียนรู้และเติบโตจากการทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน”

มูลนิธิฯ ได้เรียนรู้ว่ายังมีหน่วยงานและบุคคลอีกมากมายในแผ่นดินไทย ที่ตั้งมั่นในการพิทักษ์รักษาป่าและพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลัง ยังมีอีกหลายคนที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งเป็นกระบอกเสียงที่จะถ่ายทอดไปยังคนรอบข้างและสังคมในวงกว้าง

ก้าวต่อไปของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า จึงเป็นก้าวย่างเพื่อสานต่อปณิธานการดำเนินงานให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยยังคงยึดมั่นในจุดมุ่งหมายที่จะดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ รวมถึงการสร้างเสริมจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมไทย ภายใต้บทบาทของการเป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ ที่มีแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันโดยมุ่งหวังที่จะร่วมพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องรวมถึงการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติ เพื่อการปกป้องผืนป่าต้นน้ำอีกทางหนึ่งด้วย โดยมีขอบเขตและทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ดังนี้

1

งานปกป้องผืนป่าต้นน้ำร่วมกับชุมชนที่อาศัยในพื้นที่ป่า ภายใต้แนวทาง “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนคนต้นน้ำ ในหมู่บ้านต้นแบบให้มีแนวทางการอนุรักษ์ที่ชัดเจนนำไปสู่การขยายผลในหมู่บ้านเครือข่ายในลุ่มน้ำเดียวกัน

2

การขยายงานพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่เป็นเสมือน “ห้องเรียนธรรมชาติป่าต้นน้ำ” ไปยังพื้นที่ป่าต้นน้ำในภูมิภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของป่าต้นน้ำให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

3

งานสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษารวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับสังคมเพื่อต่อยอดจากจิตสำนึกไปสู่การเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

4

งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย รวมทั้งเผยแพร่ประสบการณ์การทำงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้กับหน่วยงานต่างๆ และสาธารณชน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการแบ่งปันประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เพื่อให้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความมุ่งมั่นทำงานเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งแม้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ในสังคม แต่เป็นความภาคภูมิใจของมูลนิธิฯ ที่ได้มีส่วนร่วมในพันธกิจที่สำคัญสำหรับประเทศชาติ และได้มีส่วนร่วมกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือสนับสนุนการอนุรักษ์ผืนป่าไว้อย่างยั่งยืนเพื่ออนุชนรุ่นหลัง ตลอดจนอยู่ในภาพของ “เพื่อน” ที่ยืนอยู่เคียงข้าง พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลหน่วยงานหรือบุคลากรผู้ปฎิบัติงานพิทักษ์ป่าตลอดไป

สุดท้ายนี้มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมทุกท่าน ในการยืนหยัดมั่นคงในปณิธานการทำงาน รวมทั้งยินดีที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน เพื่อที่จะได้เป็นแรงบันดาลใจและแรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมทั้งขยายผลในวงกว้างต่อไป