มูลนิธิไทยรักษ์ป่า กับภารกิจอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

การดำเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่ามุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายการปลูกจิตสำนึกแห่งความรักป่า และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดี จนนำไปสู่การเกิดพลังร่วมในการปกป้องคุ้มครองผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

พร้อมกันนี้มูลนิธิฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในผืนป่าด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง เพราะเห็นว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนที่จะปฏิเสธการทำลายผืนป่าต้นน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยของการดำรงชีวิตในทุกกรณี ควบคู่ไปกับการสนับสนุน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาป่า ทั้งในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า เริ่มดำเนินงานอย่างจริงจังในปี 2550 เป็นต้นมา โดยดำเนินงานต่อยอดจากโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่เอ็กโก กรุ๊ป ได้ดำเนินงานร่วมกับกรมป่าไม้ เล็งเห็นว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆ ของอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่ทั้งหมด ทั้งนี้ เพราะเป็นป่าต้นน้ำที่อยู่สูงสุดของประเทศไทย มีความหลากหลายของสภาพพื้นที่ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญคือแม่น้ำปิง จึงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

ในพื้นที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ ยังมีความพิเศษกว่าอุทยานแห่งชาติอื่นๆ เพราะมีชุมชนเป็นจำนวนมาก อาศัยอยู่ทั้งในเขตและรอบแนวเขตอุทยาน ชุมชนเหล่านี้บางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ 1A ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากอยู่บนที่สูง มีความลาดชัน และง่ายต่อการถูกชะล้างพังทลาย เพราะป่าที่ยังเป็นป่าที่สมบูรณ์จะต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันอย่างดี โดยไม่มีการบุกรุกทำลาย ดังนั้นชุมชนเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์จากพื้นที่

ในการดำเนินงานในระยะแรก มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จึงมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดอยอินทนนท์ และกิจกรรมของเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะร่วมดำเนินงาน โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องกับผืนป่าอินทนนท์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม