เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในพื้นที่นั้น ถือเป็นกำลังสำคัญที่สุดของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่เหล่านี้จะปฏิบัติงานดูแลผืนป่าอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น
ส่วนหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือและกำลังใจสนับสนุนที่ดีจากประชาชน

ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่รักษาป่าของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ผืนป่านั้น นอกจากจะต้องใช้ทักษะความชำนาญและความเสียสละทุ่มเทแล้ววัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้เฉพาะด้านที่มีประสิทธิภาพและมีจำนวนเพียงพอก็เป็นสิ่งสำคัญ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้ตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเหล่านี้ จึงได้กำหนดแผนงานเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานทั้งในด้านการสื่อสารการสำรวจ การบันทึกจัดทำและประมวลผลข้อมูล ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยพิจารณาตามความต้องการและความจำเป็นในการปฎิบัติงานเป็นหลัก หน่วยงานในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการสนับสนุนครอบคลุมตั้งแต่อุทยานแห่งชาติ หน่วยจัดการต้นนํ้า หน่วยป้องกันไฟป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สถานีวิจัยสัตว์ป่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ปฎิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพในงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะภารกิจด้านการพิทักษ์รักษาป่าไม้ต้นนํ้าลำธารนอกจากนี้มูลนิธิฯยังได้ขยายการสนับสนุนไปสู่การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยอันเกี่ยวเนื่องมาจากการปฎิบัติงานเพิ่มเติมจากสวัสดิการที่ได้รับจากราชการ โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ปฎิบัติงานพิทักษ์ป่าได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ในปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้สนับสนุนภารกิจป้องกันไฟป่าของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง โดยสนับสนุนการประชุมระหว่างอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และหน่วยควบคุมไฟป่า รวมถึงการประชุมกับแกนนำชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์ อำเภอแม่วาง และอำเภอแม่แจ่ม ในการเฝ้าระวังไฟป่า พร้อมกันนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณการตั้งฐานเฝ้าระวังไฟป่า และการจัดเครื่องมืออุปกรณ์ ได้แก่ ชุดลาดตระเวนในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ นอกจากนี้ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับอุทยานแห่งชาติเขาหลวงอีกด้วย