ด้วยเชื่อมั่นว่าการปลูกจิตสำนึกที่ดีตั้งแต่วัยเด็กให้เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่ฝังแน่นจะนำไปสู่ความตระหนัและรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยืนยาว
ในการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชนนั้น ต้นทางการถ่ายทอดความรู้ที่สำคัญคือ “โรงเรียน” โดยมี “ครู” เป็นบุคคลสำคัญในการนำส่งข้อมูลที่มุ่งหวังไปสู่นักเรียน ดังนั้น มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จึงนำแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้และสิ่งแวดล้อม มาสู่การดำเนินงานในโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิง “บูรณาการ” ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในช่วงเริ่มต้นได้ให้ความสำคัญกับการจัดแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติในโรงเรียนหรือชุมชนเพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม โดยในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นี้เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และในการดำเนินงานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรักษ์ป่านี้ มูลนิธิฯได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ในการเป็นผู้กำกับดูแลการทำงานด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของภาครัฐ ก่อให้เกิดการขยายแนวคิดไปสู่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเกิดเป็นเครือข่ายโรงเรียนไทยรักษ์ป่าที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในวงกว้างต่อไป

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนไทยรักษ์ป่า
ในช่วงต้น มูลนิธิได้กำหนดพื้นที่นำร่องการดำเนินงานกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณดอยสุเทพโดยศึกษารูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับโรงเรียนซึ่งพบว่าโรงเรียนในพื้นที่ดังกล่าวมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น มูลนิธิจึงจำแนกการทำงานร่วมกับโรงเรียนไว้ใน 3 รูปแบบได้แก่ โรงเรียนในพื้นที่ป่า โรงเรียนในเมือง และโรงเรียนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

การดำเนินงานโครงการโรงเรียนไทยรักษ์ป่า
มูลนิธิเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามประเด็นสำคัญของพื้นที่ รวมถึงการใช้แหล่งเรียนรู้นั้นในการจัดการเรียนการสอนและปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน และพบว่าชุมชนโดยรอบยังพร้อมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีด้วย

โครงการโรงเรียนไทยรักษ์ป่า

โครงการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

“การส่งเสริมให้คนทั่วไปเข้าใจความหมายและคุณค่าของ “ป่าต้นนํ้า” โดยการนำเอาความรู้ที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ นำความอุดมสมบูรณ์และงดงามของผืนป่ามาเป็น “แหล่งเรียนรู้” จะช่วยให้นักท่องเที่ยวไม่เพียงเพลิดเพลิน แต่ยังได้เข้าถึงและเข้าใจความสัมพันธ์ รวมถึงความสำคัญของระบบนิเวศ”

ค่ายเด็กไทยรักษ์ป่า

การใช้แหล่งเรียนรู้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นสำคัญใกล้เมืองเชียงใหม่ แก่เด็กและเยาวชน