มูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและต่อยอดการดำเนินงานซึ่งกันและกันตลอดจน
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเชิงรณรงค์ต่างๆให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

โครงการความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ฯ

มูลนิธิไทยรักษ์ป่าร่วมสนับสนุนและให้ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับเครือข่ายองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ภาคีคนฮักเชียงใหม่ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ชมรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เครือข่ายลุ่มนํ้าแม่ยะแม่ปอน เครือข่ายต้านโลกร้อน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยความร่วมมือนี้ส่งผลให้เกิดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

โครงการสำรวจประชากรนกและอบรมนักดูนก

มูลนิธิไทยรักษ์ป่าร่วมมือกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (BCST) และชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา จัดกิจกรรมอบรมนักดูนกรุ่นใหม่ เป็นการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำดูนกรวมถึงเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคมตลอดจนกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักดูนก รุ่นใหม่ๆ กิจกรรมสำรวจประชากรนกปิ๊ดจะลิว โดยร่วมกับชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาจัดกิจกรรมสำรวจประชากรนกปรอดหัวโขนหรือนกปิ๊ดจะลิวในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดระบบนิเวศ และเผยแพร่ความรู้ปลูกจิตสำนึกเรื่องความสำคัญของระบบนิเวศต้นไม้และสัตว์ในเขตเมืองให้กับเยาวชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้คนในเขตเมืองเห็นความสำคัญของพื้นที่สีเขียวและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนับนกเชียงแสน-อินทนนท์ ร่วมกับชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาจัดกิจกรรมนับจำนวนนกใน 2 พื้นที่คือทะเลสาบเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสำรวจจำนวนนกในพื้นที่ทั้งจำนวนชนิดและปริมาณ ทั้งนี้นกแต่ละชนิดสามารถวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศได้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง

แต่เดิม ชุมชนอาศัยต้นไม้ที่เป็นพืชเด่นประจำถิ่น เป็นชื่อเรียกชุมชน หรือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น เมื่อเวลาผ่านไปเนื่องจากการพัฒนาเมือง การขยายถนน ส่งผลให้ต้นไม้ของท้องถิ่นลดจำนวนลง โครงการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง เป็นโครงการที่จะปลูกต้นไม้ที่เป็นไม้พื้นถิ่นมีความสำคัญ อาจมีเรื่องราวความเป็นมาที่เกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ของชุมชนให้กลับคืนสู่ท้องถิ่น กิจกรรมนี้จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมือง ก่อให้เกิดความร่มรื่น รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการรักษาและฟื้นฟูดูแลต้นไม้ให้กลับมาอยู่คู่ชุมชนอีกด้วย โดยมีการดำเนินงานที่ต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปี

งานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคเหนือ / ภาคใต้ / ภาคอีสาน

มูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้ร่วมสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ทันสมัยและสอดคล้องกับท้องถิ่นไทย โดยคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยเหล่านั้นสู่การประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยได้ ใน พ.ศ.2553 ได้ให้การสนับสนุน โครงการวิจัย “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาอย่างละเอียดทั้งในด้านลักษณะภูมิประเทศ ดิน น้ำ อากาศ สภาพป่า ชนิดพืชพรรณ สัตว์ป่า สภาพอากาศในปัจจุบันและอนาคตผืนป่าอินทนนท์ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสรุปสถานการณ์ผืนป่าอินทนนท์ในปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเพื่อการกำหนดทิศทางและมาตรการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร และอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ ทำการสำรวจและวิจัยประชากรเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตก วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษานิเวศวิทยาของเสือโคร่งในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการอนุรักษ์เสือโคร่งและพื้นที่อาศัย ซึ่งผลการสำรวจพบว่าปริมาณประชากรเสือโคร่งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่อนข้างคงที่ ที่ 2-3 ตัว/100 ตารางกิโลเมตร และพบว่ามีเสือโคร่งบางส่วนมีถิ่นอาศัยออกนอกพื้นที่ไปยังพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียงอื่น เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ดังนั้นผลวิจัยจึงนำมาสู่การวางแผนเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดและการขยายพันธุ์ในพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป

การสนับสนุนการศึกษาวิจัย

มูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้ร่วมสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษาวิจัยและค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ๆ ทันสมัยและสอดคล้องกับท้องถิ่นไทย โดยคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานวิจัยเหล่านั้นสู่การประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยได้ ใน พ.ศ.2553 ได้ให้การสนับสนุน โครงการวิจัย “ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์” โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการศึกษาอย่างละเอียดทั้งในด้านลักษณะภูมิประเทศ ดิน น้ำ อากาศ สภาพป่า ชนิดพืชพรรณ สัตว์ป่า สภาพอากาศในปัจจุบันและอนาคตผืนป่าอินทนนท์ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสรุปสถานการณ์ผืนป่าอินทนนท์ในปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเพื่อการกำหนดทิศทางและมาตรการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร และอุทยานแห่งชาติแม่วงศ์ ทำการสำรวจและวิจัยประชากรเสือโคร่งในผืนป่าตะวันตก วัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษานิเวศวิทยาของเสือโคร่งในพื้นที่มรดกโลกห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการอนุรักษ์เสือโคร่งและพื้นที่อาศัย ซึ่งผลการสำรวจพบว่าปริมาณประชากรเสือโคร่งในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่อนข้างคงที่ ที่ 2-3 ตัว/100 ตารางกิโลเมตร และพบว่ามีเสือโคร่งบางส่วนมีถิ่นอาศัยออกนอกพื้นที่ไปยังพื้นที่อนุรักษ์ข้างเคียงอื่น เช่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ดังนั้นผลวิจัยจึงนำมาสู่การวางแผนเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดและการขยายพันธุ์ในพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไป