มูลนิธิไทยรักษ์ป่า

มุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายการปลูกจิตสำนึกแห่งความรักป่าและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและเกิดความสัมพันธ์อันดี จนนำไปสู่การเกิดพลังร่วมในการปกป้องคุ้มครองผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนส่งเสริมงานอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยมุ่งเน้นงานสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่า ตลอดจนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนและงานสร้างจิตสำนึกรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารต้องการประกาศรับสมัครผู้ร่วมงานจำนวน 6 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งและคุณสมบัติดังนี้

1. เจ้าหน้าที่โครงการ ประจำภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) 1 ตำแหน่ง
2. เจ้าหน้าที่โครงการ ประจำภาคใต้ (จ.นครศรีธรรมราช) 2 ตำแหน่ง
3. เจ้าหน้าที่โครงการ ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ชัยภูมิ) 1 ตำแหน่ง
4. เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ประจำสำนักงานกรุงเทพ 1 ตำแหน่ง
5. เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล ประจำสำนักงานกรุงเทพ 1 ตำแหน่ง

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30  เมษายน 2559

เจ้าหน้าที่โครงการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย รับผิดชอบการประสานงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ ตามแผนการปฏิบัติการ นำเสนองานและรายงานผลการดำเนินงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ประสานงานและร่วมงานกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่าย เพื่อดำเนินกิจกรรมและโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • จัดทำแผนและนำเสนอแผนการปฏิบัติงานโครงการ จัดเก็บข้อมูล และเอกสารประกอบ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเสนอต่อหัวหน้างาน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี (หากสำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ด้านวนศาสตร์  ด้านพัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติงานด้วยตัวเองได้ (หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ป่า หรือทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก เยาวชน  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้จัดทำบัญชีและงบประมาณให้กับสำนักงานต่างๆ ของมูลนิธิ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และแบบยื่น ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 5
 • บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม SAP
 • ปิดงบการเงิน
 • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการในการตรวจสอบความถูกต้องและความชัดเจนของเอกสาร
 • จัดเก็บเอกสาร และรับส่งเอกสารให้กับหน่วยงานภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีหรือการเงินไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความรู้บัญชีพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจหลักการบัญชีอย่างถูกต้อง
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และละเอียดรอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Office และ SAP
 • สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถเดินทางค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เจ้าหน้าที่ประสานงานและเผยแพร่ข้อมูล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ประสานงานข้อมูลภายในหน่วยงาน รับผิดชอบการรวบรวมและเขียนบทความเพื่อสรุปองค์ความรู้ในการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามข่าวสารสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และข่าวสารในสื่อเผยแพร่ต่างๆ ของมูลนิธิ โดยเฉพาะ โซเชียลมีเดีย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • ประสานงานภายในหน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปองค์ความรู้ในการดำเนินงาน
 • เขียนบทความ หรือ สรุปข้อมูลเพื่อใช้เผยแพร่ในสื่อเผยแพร่รูปแบบต่างๆ
 • เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ โดยใช้โซเชียลมีเดีย
 • ติดตามข่าวสารและข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
 • จัดเตรียมเอกสาร และบันทึกรายงานการประชุม
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี (หากสำเร็จการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  อักษรศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความสามารถในการสรุปประเด็นจากข้อมูลที่ได้รับ ให้เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน และเข้าใจง่าย
 • สามารถเขียนบทความ สกู๊ป เนื้อหา เพื่อใช้ในการเผยแพร่สื่อต่างๆ ได้
 • มีความสนใจและสามารถใช้สื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการติดตามเพจสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • หากเป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

ส่งเอกสารการสมัครงาน พร้อมหลักฐาน และเงินเดือนที่ต้องการมาทางอีเมล์ ได้ที่ thairakpa@thairakpa.org
โดยระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร และสถานที่ทำงาน ที่หัวข้อจดหมาย