โรงเรียนบ้านกองแหะ

โครงการโรงเรียนไทยรักษ์ป่า

เริ่มเกษตรอินทรีย์ที่โรงเรียน

พื้นที่รอบโรงเรียนบ้านกองแหะเป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรม ปลูกผักขายเลี้ยงชีพซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมโดยใช้สารเคมี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อสุขภาพ ด้วยเหตุนี้มูลนิธิไทยรักษ์ป่าร่วมกับคณะครู จึงได้ผลักดันแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ ด้วยการพัฒนาพื้นที่บางส่วนของโรงเรียนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “เกษตรอินทรีย์” ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีพื้นที่เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรมในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้คน รวมทั้งขยายผลถึงชุมชนต่อไป

โรงเรียนบ้านกองแหะ

ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ “เกษตรอินทรีย์”
มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ได้แก่ การเลี้ยงไก่ไข่ การทำปุ๋ยอินทรีย์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้น เกิดเป็นความรู้ความเข้าใจถึงผลดีของการทำเกษตรกรรมในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ รวมทั้งขยายความรู้สู่ชุมชนได้ โดยดำเนินการภายใต้หลักสูตรบูรณาการ “สวนเกษตรอินทรีย์” ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยบูรณาการเข้ากับหลักสูตรแกนกลาง 4 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ใน 4 หน่วยการเรียนรู้ คือ พืชผักสวนครัว รอบรั้วสมุนไพร เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ชวนใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และภูมิทัศน์ดีด้วยไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้น