โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

โครงการโรงเรียนไทยรักษ์ป่า

รู้จักนกในสวนโรงเรียน

ในอดีตพื้นที่โดยรอบโรงเรียนบ้านโป่งน้อยเต็มไปด้วยเรือกสวนไร่นา ทุกหนทุกแห่งมีแต่ต้นไม้ใหญ่หนาแน่น ต่างจากปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองลดน้อยลง นกและสัตว์เล็กที่เคยเห็นหลายชนิดได้หายไปจากพื้นที่ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าจึงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยเฉพาะ “สวนนก” เพื่อให้นักเรียนและชุมชนเมืองที่ใกล้เคียงได้รู้จักและสัมผัสกับธรรมชาติ ช่วยให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญ ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนบ้านโป่งน้อย

สวนเรียกนก หรือ “สวนนกโรงเรียนบ้านโป่งน้อย” มาจากการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้หลายชนิด เช่น ต้นไม้ที่มีดอก มีผล เพื่อเป็นอาหารนก ไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงา ไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงต้นไม้ในวรรณคดีไทย และต้นไม้พุทธประวัติ เพื่อดึงดูดนกหลายชนิดให้เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณโรงเรียน และใช้เป็นสถานที่ฝึกหัดประสบการณ์นักเรียนในด้านเกษตรกรรม รวมถึงงานจิตอาสา ดังนั้น นอกจากสวนนกในโรงเรียนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติของนักเรียนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนให้มีความร่มรื่น ชุมชนรอบข้างก็ได้ใช้ประโยชน์ในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย

หลักสูตรบูรณาการ “สวนนกในโรงเรียน”

หลักสูตรบูรณาการ “สวนนกในโรงเรียน” ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน เรียนตามสภาพจริงทั้งภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงและสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้แล้วหลักสูตรยังเน้นย้ำเรื่องการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นการส่งต่อองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน ในรูปแบบของโครงงานบูรณาการตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน