โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

โครงการโรงเรียนไทยรักษ์ป่า

ชมนกดูไม้บนเส้นทางถ้ำฤๅษี

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ พื้นที่รอบโรงเรียนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์รวมถึงตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ระยะทาง 800 เมตร คณะครูและมูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้ร่วมกันสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติถ้ำฤๅษี พร้อมด้วยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจและออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ นำมาซึ่งการพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นด้านทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเด็กนักเรียน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไป

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

ในส่วนของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ คณะครูได้ร่วมกันพัฒนาแผนการเรียนรู้ “บูรณาการท้องถิ่นส่องดอย” ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งให้นักเรียนได้ฝึกคิดและตั้งคำถามกับธรรมชาติที่คุ้นเคยใกล้ตัวแล้ว ยังสอดแทรกเรื่องของการสืบทอดภูมิปัญญา ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่งเป็นเรื่องของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่เชื่อมโยงกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนกับคนรุ่นหลังโดยเฉพาะกับเยาวชนและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงด้วย